Polish

Wprowadzenie

Trudne doświadczenia, przemoc, zaniedbywanie, krzywdzenie i konflikty w rodzinie mogą wywrzeć negatywny wpływ na rozwój dziecka (Britto i in., 2017). Wiedza przekazana w modułach tego szkolenia ilustruje rozpowszechnienie traumy I wiktymizacji oraz ich szkodliwy wpływ na życie dzieci. Niezwykle ważne jest rozwijanie czynników chroniących, które sprzyjają dobrostanowi psychicznemu i rezyliencji  dzieci, w ich otoczeniu, między innymi w szkole i w klasie szkolnej (WHO, 2018). Ten moduł ma pomóc pedagogom w uświadomieniu sobie potencjalnego pozytywnego wpływu budowania rezyliencji i wrażliwych na traumę podejść do edukacji w klasie szkolnej.