Polish

Podsumowanie

Wspierający pedagodzy mogą wywrzeć pozytywny wpływ na życie dzieci, które doświadczyły krzywdzenia, traumy i/lub innych negatywnych zdarzeń. Przyjęcie proaktywnego i pozytywnego podejścia w klasie, skoncentrowanego na mocnych stronach dzieci, oraz stworzenie wspierającego, troskliwego środowiska w szkole może pomóc w budowaniu rezyliencji u uczniów, również tych narażonych na skutki negatywnych przeżyć, i sprzyjać osiąganiu przez nich pozytywnych wyników – pomimo traumy i przeciwności losu. W pozostałych modułach tego kursu dowiesz się więcej na temat konkretnych negatywnych doświadczeń, zwłaszcza przemocy fizycznej i emocjonalnej, wykorzystywania seksualnego i przemocy rówieśniczej (bullyingu). Znajdziesz w nich również informacje na temat tego, jak reagować na te problemy i rozwijać w uczniach rezyliencję.