Catalan

Què és la victimització entre iguals?

La història del Danny és només una de les múltiples formes possibles de victimització entre iguals. En el cas del Danny, estem davant d’una situació d’assetjament escolar. Aquest terme es refereix als comportaments agressius rebuts per nens, nenes i adolescents en edat escolar per part de companys.

Breument, l’assetjament es pot definir comun abús sistemàtic de poder (Smith i Sharp, 1994)en les relacions entre iguals de forma repetida en el temps.

 

Activitat De Reflexió

La teva definició de l’assetjament escolar

De vegades l’infant assetjat pot no reconèixer o no comprendre allò que està passant. Altres alumnes que estan a prop seu poden tenir les mateixes dificultats. Pensa en com descriuries què és l’assetjament escolar per a l’alumnat. Quina definició faries servir? Amb quins exemples?

Els comportaments d’assetjament poden tenir diferents formes (per exemple, Casper i Card, 2017; Gini, Card i Pozzoli, 2018).