Catalan

Factors De Risc

El problema del maltractament físic i emocional infantil és complex. El 1980 el professor Jay Belsky va proposar un model ecològic de factors de risc, més tard adoptat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que pot aplicar-se al problema del maltractament infantil. El model es basa en l’evidència que cap factor únic pot explicar per què alguns infants tenen més risc de patir maltractament. Comprendre la interacció entre els factors de risc pot ser útil per dissenyar estratègies per fer front a aquest fenomen.

El model considera el maltractament infantil com el resultat de la interacció entre factors en quatre nivells: l’individual, el relacional, el de la comunitat i el de la societat.

Fes clic en cada àrea per veure els factors de risc:

L’aparició d’un o més factors de risc no vol dir que hi hagi violència contra els infants en una família determinada, però indica que el risc de maltractament és més gran i que potser hauríem d’oferir a la família i als infants suport addicional.

Activitat De Reflexió

Al principi del mòdul vam presentar la història del Janek. Pots indicar quins factors de risc podrien haver contribuït al maltractament que van patir el Janek i la seva germana?